Ordningsregler

Ordningsregler för Kyllaj hamn med omgivande marker

Ordningsreglerna är antagna av Kyllaj hamnförenings styrelse 2018-05-25

Naturreservat

All vår mark är naturreservat. Det betyder att det finns vissa regler och riktlinjer att ta hänsyn till. Ett naturreservat är ett värdefullt område som skyddas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808).

Naturreservat omfattas av särskilda bestämmelser kring skydd och skötsel. Vilka föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden som skyddas. För varje naturreservat finns en skötselplan som beskriver hur området ska förvaltas för att tillgodose syftet med områdesskyddet.

Hur fungerar allemansrätten i reservaten?
Inom naturreservat, nationalparker samt inom djur- och växtskyddsområden finns föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde och kan inverka på allemansrätten på lite olika sätt, men det finns några regler som gäller överallt.

För Kyllaj hamnförenings marker ingår de specifika reglerna för naturreservat, nationalparker mm i ordningsreglerna nedan.

Generella ordningsregler för Kyllaj hamnförenings marker

Hänsyn

 • En generell regel är att visa hänsyn. Störande av ordning inom området är inte tillåtet. Föreningen kommer att polisanmäla personer som uppträder hotfullt, är allmänt störande för omgivningen eller inte lyder tillsägelse från en representant för Kyllaj hamnförenings styrelse.
 • Medlem som bryter mot ordningsreglerna anses motverka föreningens ändamål och skall av styrelsen omedelbart föreslås att uteslutas.
 • Respektera de fornlämningar som finns i området. Det är förbjudet att skada dessa på något sätt.
 • Akta träd, buskar och andra växter. Plocka inte orkidéer eller andra fridlysta växter.
 • Lämna berghällar, block och stenar orörda.
 • Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga besökare. Håll hunden i kort koppel och rasta den utanför området.
 • Gå inte för nära fågelbon eller ungar. Skada inte ormar, kräl- och groddjur. Besök inte fågel- och sälskyddsområden under tider då tillträdesförbud råder.
 • Stör inte andra människor och djur i naturen med radio, cd-spelare, musikinstrument eller liknande.
 • Mellan kl. 22.00 och 07.00 ska det vara tyst på området.
 • Hjälp oss att hålla området rent och skräpfritt. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.
 • Lämna de gemensamma toaletterna i samma skick som du själv önskar finna dem.
 • Visa hänsyn till boende och arrendatorer i området runt hamnen. Gå inte in på angränsande tomter eller titta in i sjöbodar eller gå ut på privata bryggor.

Fordon, parkering mm.

 • Stör inte lugnet på området med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet dvs 5 km/h och så korta sträckor som möjligt.
 • Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på anvisad plats inom området. Kyllaj hamnförening har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga besökare.
 • All form av uppställning/parkering av campingbil, husbil eller husvagn är förbjudet inom området.
 • Uppställning/parkering av båtar och båttrailer inom området är förbjudet.
 • Tvättning av båtar och fordon är förbjudet inom området.

Förbud

 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld eller grilla på området.
 • Tältning är förbjudet i hela området.
 • Kommersiellt nyttjande av området är förbjudet, t ex anordnade av besöksnäring med betalande gäster, utskeppning av varor, uppställning av gods och fordon samt försäljning av alla slag.
 • Nyttjande av sjösättningsramp är endast tillåtet för medlemmar vid sjösättning och upptagning av båt en gång på våren och en gång på hösten. Övrig tid är nyttjande av rampen förbjudet.
 • Förtöjning vid sjösättningsrampens brygga mer än 10 min är förbjudet.

Specifika regler båtplatsarrenden

 • Anvisningar från Kyllaj hamnförenings styrelses representanter ska omedelbart följas.
 • Max 5 knop gäller inom hela hamnområdet.
 • Direktutspolande toalett får inte användas inom hamnområdet.
 • Septiktankar får endast tömmas i sugstation i Fårösund eller Slite.
 • Båt skall vara väl avfendrad när den ligger i hamn.
 • Båt skall vara förtöjd med förtöjningsgods och ryckdämpare enligt
  försäkringsbolagens rekommendationer.
 • Bryggorna får ej användas som förvaringsplats.
 • Elanslutning får endast ske med en jordad kabel godkänd för utomhusbruk
  per båtplats.
 • Det är förbjudet att inom hamnen utföra arbeten t.ex. blästring, slipning
  mm som påverkar andra båtar och hamnen.
 • Tomgångskörning max 5 minuter gäller för hela hamnområdet. Detta
  inkluderar även batteriladdning och drift av ev. kylaggregat.
 • Tystnad gäller vid bryggor och kajer mellan kl. 22.00-07.00.
 • Släpjolle får endast förtöjas inom båtplatsens vattenområde.
 • Ankring är förbjuden inom hela hamnområdet.
 • Båten skall vara ansvarsförsäkrad av arrendatorn.

Specifika regler bryggplatsarrenden

 • Anvisningar från Kyllaj hamnförenings styrelses representanter ska omedelbart följas.
 • Arrendestället skall användas av arrendatorn för småbåtsbrygga. Angränsande landområde utgör parkmark och får ej utnyttjas för båtuppläggning eller liknande.
 • Bryggan skall vara öppen för allmänheten att beträda och får ej stängslas in.
 • På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.
 • Brygganläggningen skall vara ansvarsförsäkrad av arrendatorn.

Specifika regler sjöbodsarrenden

Sjöbodens historia

Gotlands kustsamhällen har i alla tider präglats av gemenskap och samarbete för att lösa de mark- och byggnadsproblem som funnits. All mark kring sjöbodar betraktades i fiskarsamhället som gemensam och alla hade rätt till den på lika villkor. Vi måste därför tillsammans med alla medel bevara denna unika allemansrätt så att även samma rätt gäller för framtida generationer.

Sjöbodar har av tradition uppförts längs kusten för att användas som förråd för båt- och fiskeredskap. Sjöbodarna utgör karaktäristiska inslag i Gotlands bebyggelsemiljöer och kan fortfarande fylla sina ursprungliga funktioner. De utgör viktiga symboler för kustlandskapets historia och det betydelsefulla fisket. Fisket lade grunden för ekonomin och den utveckling som byggt upp de kustsamhällen vi har idag. Området runt sjöbodar har också av tradition varit en samlingspunkt för samhället.

Kustmiljöerna och skärgårdssamhällena är kulturmiljöer med höga kulturvärden som enligt lag (plan- och bygglagen samt miljöbalken) skall skyddas och vid all förändring behandlas med varsamhet, så att deras karaktär inte förvanskas eller försvinner.

Vad är en sjöbod?

En sjöbod är en förrådsbyggnad, placerad i ett strandnära läge och avsedd för förvaring av båttillbehör och/eller fiskeredskap. Byggnadens användning skall tydligt framgå av bygglovsansökan och ritningar samt upprättat sjöbodsarrende. Arrendet avser marken för själva byggnaden. Arrendatorn äger ej förfoganderätt av området runt själva byggnaden. Dessa utgör parkmark och skall vara öppen för allmänheten att beträda och arrendatorn får ej försvåra för allmänheten att beträda området med stensättningar, trall, plank, staket eller genom att ställa ut trädgårdsmöbler eller dylikt. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.

Sjöboden får inte innehålla installationer för vatten och avlopp. Elinstallation är tillåten. Sjöboden skall ges en färgsättning som ansluter till den lokala traditionen, dvs endast svart eller brun färg alternativt nyttjande av järnvitriol. Sjöboden får inte inredas, eller användas för bostadsändamål. Det är heller inte tillåtet att vidta åtgärder eller utföra andra ändringar som syftar till att boden skall kunna nyttjas för boende. Plank eller staket får ej sättas upp i anslutning till sjöboden. Eventuella framställda trädgårds-stolar, -soffor och -bord skall ställas undan då bodägaren inte är på plats. Tillfällig övernattning, max 2 dygn per år, i samband med fiske är tillåtet. Förvaring av mer än 5 liter bensin i sjöboden är förbjudet. Sjöboden skall vara ansvarsförsäkrad av bodägaren. Bodägaren är skyldig att omedelbart följa anvisningar från Kyllaj hamnförenings styrelses representanter.