Medlemsbrev

2023-06-01

Hej på er,
Syrenerna blommar, vattentemperaturen stiger och sakta fylls det på med båtar i
hamnen, snart är sommaren här igen!

Båtplatser
Vi vill påminna alla båtägare om att man själv ansvarar för sin båt oavsett väder och
vind. Se kontinuerligt över dina förtöjningar och fendra av vid behov. Har du ingen
självläns behöver du också se till att ösa din båt vid efter regn. Om du inte ska använda
din båtplats i sommar så anmäl detta till föreningen så någon annan kan få glädje av din
plats. På anslagstavlan vid föreningsboden finns en lista med namn och telefonnummer
till alla båtägare.

Segeljollar och andra mindre båtar
Hamnområdet är generellt inte en uppläggningsplats för båtar men har du en mindre båt
som behöver ligga på land kontakta vice ordförande och båtplatsansvarige Pauline på
070-410 35 48.

Parkering av båtsläp på hamnområdet
Vi vill påminna om att hamnområdet inte är en uppställningsplats för båtsläp. Behöver
man tillfälligt parkera sitt båtsläp får det endast ske över dagen och om möjligt bör man
ställa släpet mellan stenarna och norra kalkladan så att ingen parkeringsyta tas upp.

Visa hänsyn
Tänk på att föreningens mark kring hamn, bodar, bryggor och strand är till för alla. Visa
hänsyn genom att inte lämna skräp efter dig, parkera på rätt plats i hamnen och lämna
inte grillar, utemöbler etc kvar när du lämnar din båt- eller bodplats. Vi vill också
påminna om att bodarna i första hand är bodar för förvaring och endast får nyttjas för
tillfälliga övernattningar.

Sjöfåglar
Under framför allt våren och försommaren finns det återigen gott om sjöfågel av olika
slag, ett stort antal svanar, tranor, grågås och häger med mera, längs hela kusten från
Strandridaregården till Lörje. Eftersom vattnet är grunt och skyddat längs kusten och på
öarna Lörjeholm, Klasen och Fjaugen, så är det utmärkta häckningsplatser för dessa
fåglar. Vi vill därför uppmana dig som ger dig ut med båt eller vattenskoter att visa
hänsyn till fågellivet runt stränder och holmar och undvika landstigning på holmarna
framför allt under häckningsperioden.

Lotsboden
Som medlem är du välkommen att hyra Lotsboden för eget bruk. Man betalar valfri
summa för hyran till föreningen. För bokning eller frågor maila info@kyllajhamn.se eller
kontakta vice ordförande Pauline på 070-410 35 48.

Gräsklippning
För att spara in på föreningens medel föreslår styrelsen att vi medlemmar turas om att
sköta viss del av gräsklippningen i hamnområdet. Vi gör ett försök på detta denna
sommar och ser hur det faller ut. LillSvennas kommer även fortsättningsvis att sköta om
klippningen av strandänget men kan och vill du hjälpa till med gräsklippningen på
föreningens övriga marker i hamnområdet någon enstaka gång under säsongen,
kontakta vice ordförande Pauline på 070-410 35 48 så kan vi komma överens om ett
schema.

Medlemsaktiviteter
Det är fritt fram för alla att arrangera medlemsaktiviteter så som kubb/boule kvällar etc.
Styrelsen kan vara behjälplig med utskick etc.
Status renovering/bidragsansökningar piren och badbryggan
Tyvärr har vi inte alls fått det gehör vi hade önskat på våra bidragsansökningar. I nuläget
har vi fått avslag på våra ansökningar hos Riksantikvarieämbetet, GUBIS och Gotlands
Gille där vi totalt har sökt bidrag på 425 000 kr. Vi behöver avvakta svar på samtliga
ansökningar innan vi kan ta ställning till hur vi ska och kan gå vidare med
restaureringsplanerna.

Badbryggan
Tekniska förvaltningen beslutade 220622 att avsluta den service (sophämtning, tömning
och skötsel av toaletten samt isättning och upptagning av badstegar) som Region
Gotland tillhandahållit vid badstranden i Kyllaj. På initiativ av föreningen deltog Sören
Broman, Pauline Wolff och Louise Stuxgren på ett möte med förvaltningen för att ta
redan på vad detta innebar och om det finns någon möjlighet till bidrag/hjälp med
renovering av själva bryggan innan de avslutar sin service.
Region Gotland (RG) har gett oss tre förslag att ta ställning till:
1. RG monterar ner hela bryggan och återställer stranden till tiden före badbryg-
gan.
2. RG efterskänker bryggan i befintligt skick och föreningen får ta alla kostnader
vid eventuell reparation.
3. Kyllaj hamnförening gör ett treårsavtal med RG och får 150 tkr fördelat på tre
år och övertar därefter brygga, toa och sopkärl.
Då vi i styrelsen inte vill fatta något beslut om badbryggans framtid utan att först ta upp
frågan på kommande årsmöte 22/7 med er medlemmar, har vi som vi tidigare
informerat om kommit överens med RG om att de ska ta hand om servicen även under
sommaren 2023. Om ett avtal enligt förslag 3 ska göras kommer det att gälla från och
med 2024-01-01.

Proposition nya stadgar
Under vinterhalvåret har en arbetsgrupp i styrelsen arbetat med att gå igenom
föreningens stadgar och har tagit fram ett nytt förslag på stadgar som generellt
förtydligar saker som tidigare varit aningen otydliga eller saknats. Detta förslag blir
således en proposition som kommer att tas upp på föreningens årsmöte den 22 juli.
Vi kommer att skicka ut propositionen i separat utskick tillsammans med kallelsen
till årsmötet.

Sommarens aktiviteter:
8 juli Arbetsdag

Kyllaj hamnförenings styrelse kallar till arbetsdag lördagen den 8 juli 10.00-13.00.
Samling i hamnen.
Medtag arbetshandskar, räfsa och gärna en röjsåg.
Föreningen bjuder på dryck men ingen övrig förtäring.
8 juli Grillafton
för föreningens medlemmar med familj
Kyllaj hamnförenings styrelse bjuder in till grillafton lördagen den 8 juli 17,00.
Inbjudan skickas separat.
22 juli Arbetsdag
Kyllaj hamnförenings styrelse kallar till arbetsdag lördagen den 22 juli 10.00-12.00.
Samling i hamnen.
Medtag arbetshandskar, räfsa och gärna en röjsåg.
Föreningen bjuder på dryck men ingen övrig förtäring.
22 juli Årsmöte
Kyllaj hamnförenings styrelse kallar till årsmöte lördagen den 22 juli 13.00.
Kallelse skickas separat.
Om det är något du undrar över när det gäller föreningen eller styrelsens arbete tveka
inte att kontakta någon av oss.

Vi ser fram emot en härlig sommar!
/Styrelsen