Medlemsbrev

2022-12-07

Hej på er,
Sommarvärmen stannade kvar länge denna höst men i slutet på november slog vädret på
en vecka om, från 14 plusgrader till minusgrader och snö och vintern är här.
Lugn råder i hamnen men i styrelsen pågår sedan ett par månader desto mera aktivitet.
Som vi i flera år aviserat om är både piren och badbryggan i akuta behov av reparation
och vi har nu tagit hjälp av Cecilia Hammarström, Boman restaurering med
projektledning och bidragsansökningar. Vi jobbar även vidare med genomgång av
arrendeavtal och stadgar och hoppas kunna presentera nya uppdaterade förslag på
årsmötet kommande sommar.

Piren
Cecilia Hammarström, Boman och restaurering håller i projektledning och
bidragsansökningar tillsammans med Sören Broman och Pauline Wolff från föreningens
styrelse. Dyk & Anläggning har dokumenterat status på piren och tagit fram en offert
med tre olika förslag.
Vi har valt att gå vidare med bidragsansökningar för ett av förslagen som innebär att
man klär in den, under vattenytan ej synliga delen av bryggan som består av timrade
träkistor, med en brädform och gjuter med betong. Man demonterar och gräver ur den
övre delen som består av staplade fogade kalkstensblock i ytterkant och är fylld med
rund natursten. Materialet demonteras och återanvänds genom att på nytt staplas och
fogas om ovanpå den nya betonggjutningen. Hela den övre delen återskapas likt
originalutseende. Vi anser att detta förslag är bäst både ur ett tekniskt och ett
ekonomiskt perspektiv. Kostnaden för detta förslag är offererad till ca 860 000 kr.
Vi har nu gjort en ansökan om bidrag från Länsstyrelsen på 300 000 kr. Utöver detta
kommer vi att söka ytterligare bidrag från diverse stiftelser och fonder. Vi kommer också
att behöva bidra egna insatser och medel från föreningen. Arbetet med
bidragsansökningar är omfattande och tar tid men vi hoppas att vi ska vara lyckosamma
och komma i mål med den budget vi har satt upp.
Vi kommer att uppdatera er vidare om hur det går i nästkommande medlemsbrev som
skickas ut under våren 2023.

Badbryggan
Tekniska förvaltningen beslutade 22/6 att avsluta den service (sophämtning, tömning
och skötsel av toaletten samt isättning och upptagning av badstegar) som Region
Gotland tillhandahållit vid badstranden i Kyllaj.
På initiativ av föreningen deltog Sören Broman, Pauline Wolff och Louise Stuxgren på ett
möte med förvaltningen för att ta redan på vad detta innebär och om det finns någon
möjlighet till bidrag/hjälp med renovering av själva bryggan innan de avslutar sin
service. Region Gotland (RG) har gett oss tre förslag att ta ställning till:
RG monterar ner hela bryggan och återställer stranden till tiden före badbryggan.
RG efterskänker bryggan i befintligt skick och föreningen får ta alla kostnader vid
eventuell reparation.
Kyllaj hamnförening gör ett treårsavtal med RG och får 150 tkr fördelat på tre år
och övertar därefter brygga, toa och sopkärl.
Vi i styrelsen vill inte fatta något beslut om badbryggans framtid utan att först ta upp frågan
på kommande årsmöte med er medlemmar. Vi har därför lyckats få RG att ta hand om
servicen även under sommaren 2023 och om ett avtal enligt förslag 3 ska göras kommer det att gälla från och med 2024-01-01.
Dyk & Anläggning har även dokumenterat status på badbryggan och gett oss ett förslag
som innebär att de två inre stenkistorna byts ut till nya samt nytt trädäck på hela
bryggan. Kostnaden för detta förslag är offererad till ca 100 000 kr om föreningen själva
lägger själva däcket.

Länsstyrelsens förslag om nya fågelskyddsområden
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att föreslå fågelområden till Natura 2000-nätverket och
nu är förslaget för Gotlands län klart och det omfattar tre områden:
 Gotlands östra kust
 Havet runt Karlsöarna
 Gotska Sandön-Salvorev
De föreslagna områdena utgörs huvudsakligen av hav men omfattar även öar och vissa
strandängar. På Länsstyrelsens webbplats finns en informationssida om förslaget och
konsekvenserna av ett utpekande. Där finns också kartor över områdena och
information om hur du gör för att lämna synpunkter.
www.lansstyrelsen.se/gotland/fagelomraden

Har du fotografier från Kyllaj
Har du fotografier eller artiklar från Kyllaj hamn och badplats från förr i tiden och vill dela
med dig av dessa tar vi tacksamt emot dessa. Tanken är tillgängliggöra dessa för
medlemmarna genom att rama in och sätta upp Lotsboden. Fotografier och artiklar som inte sätts upp kommer att samlas i en pärm som förvaras i Lotsboden.

Återkoppling övriga frågor från årsmötet 2022
En medlem lämnade synpunkt om kajakställets placering och önskade att det flyttades
från östra sidan av norra kalkladan till den södra. En mötesdeltagare föreslog
att kajakstället skulle kunna placeras mellan Ottossons och Wolffs sjöbodar.
Styrelsen tog med frågan till kommande styrelsemöte beslutade att kajakstället får stå kvar på befintlig plats då föreslagna platser inte var tillämpliga.
En annan medlem önskade att föreningen engagerar sig kring frågor om Naturreservatet
Slite skärgård samt håller medlemmar och besökande informerade.
Styrelsen tog med frågan till kommande styrelsemöte, och konstaterade att detta inte ingår i föreningens ändamål utifrån stadgarna paragraf 3 men vi fortsätter att hålla oss informerade och deltar på möten som vi blir inbjudna till och för relevant information vidare
till medlemmarna.
En annan medlem önskade att föreningen genom enklare skyltning informerar besökare
om att hamn- och badstrand sköts av en ideell förening och att frivilliga bidrag
kan lämnas. Styrelsen tog frågan vidare till kommande styrelsemöte, och beslutade att vi avvaktar att vara aktiva i frågan tills vi vet vad som händer med regionens skötsel av bryggan, renovering etc.

Slutligen vill vi i styrelsen önska alla medlemmar i Kyllaj hamnförening en riktigt
God Jul & Gott Nytt År