Aktuellt

Välkomna till Extra Föreningsmöte den 14 augusti 2022 kl 10 i södra kalkladan i Kyllaj hamn, då vi kommer att rösta om den föreslagna stadgeändringen som togs upp på årsmötet 2022.

Nästa styrelsemöte äger rum 14 augusti 2022.

Aktuell info:
De helt döda askarna vid badstranden är nu nedtagna och två halvdöda askar har klappats för att se om de på det viset kan repa sig från askskottssjukan. Några frivilliga medlemmar ägnade trettondagen åt att iordningställa området efteråt. De flesta stammar kommer att ligga kvar på området för att gynna den biologiska mångfalden

Du som besöker Kyllaj hamn med omnejd.
Under framför allt våren och försommaren finns det återigen gott om sjöfågel av olika slag, ett stort antal svanar, tranor, grågås och häger med mera, längs hela kusten från Strandridaregården till Lörje. Eftersom vattnet är grunt och skyddat längs kusten och på öarna Lörjeholm, Klasen och Fjaugen, så är det utmärkta häckningsplatser för alla dessa fåglar.
Vi vill därför uppmana dig som ger dig ut till fots, med båt, vattenskoter eller kanot att visa hänsyn till fågellivet runt stränder och holmar. Var uppmärksamma och försiktig då holmarna besöks, framför allt under häckningsperioden.
Naturupplevelsen av området blir så mycket större om vi kan skydda och behålla alla de fågelarter som bor och lever runt Kyllaj.

För att läsa senaste medlemsbrev, klicka här.

Grillplatsen vid Lotsboden är klar att användas av alla som vill mysa med grillat nära havet. Snart finns även faciliteterna inne i Lotsboden att tillgå.
Hurra!

Markerna:
Efter förra arbetsdagen gjorde styrelsen en vandring genom hela föreningens ansvarsområde och noterade arbeten som bör/skall göras framgent. Vi kommer att göra en ”masterplan” som vi kommer att följa då det gäller att ställa iordning ”glömda” markytor. Det gäller ytan vid badplatsen och röjning av markavsnitt som blivit åsidosatta under ett antal år men som kommer att ge området ett bättre helhetsintryck. Vi återkommer med information om detta då planen har bearbetats.
Planen innehåller även iordningställande av en ny träffpunkt vid lotsboden där vi skall göra iordning en grillplats och ytor för framtida föreningsmöten och grillfester. 

Sjösättning för medlemmar i Kyllaj hamnförening:
Föreningen har nu många medlemmar som inte har en fast båtplats men som vill kunna sjösätta sina båtar för att göra dagsutflykter. Detta innebär att bil och släp måste parkeras i hamnen. Naturligtvis är detta tillåtet, men bil och släp måste parkeras sida vid sida då de annars tar alldeles för stor plats. Eftersom vi har en så begränsad yta för parkering måste vi därför uppmana alla som gör dagsutflykter att följa dessa parkeringsregler. 

Vänligen,
Styrelsen Kyllaj hamnförening